Khoa Huấn luyện đồ ăn và thức uống

Low Kam Wah Mike

 • Chính qui
 • Cử nhân Khoa học ngành Nhà hàng, Khách sạn và Quản lý Du lịch
 • Đại học Massachusettes Amherst, Mỹ

Môn học:

– Quản trị qui trình mua và nhận hàng

– Kỹ năng vê dịch vụ xử lý thủ tục đăng kí khách sạn

– Pha chế thức uống quầy Bar

– Tương tác và phục vụ khách đồ ăn kết hợp với thức uống

– Phát triển và sử dụng ngân sách

– Phục vụ cơ bản tại khách sạn

– Quản lý phục vụ thức ăn

– Kiến thức đại cương về thức uống

– Những nguyên lý trong kiến thức về thức uống

– Cách thức ngăn ngừa thiệt hại

– Tương tác với khách và phục vụ đồ ăn , thức uống

– Duy trì môi trường phục vụ đồ ăn và thức uống

– Duy trì kiểm kê hàng hóa

– Quản lý kiểm kê hàng hóa

– Quản lý cung cấp lương thực

– Quản lý kiểm tra giá cả và chất lượng hàng hóa

– Quản lý vận hành đồ ăn, thức uống

– Lập kế hoạch và định giá cả trong Menu

– Thể hiện bổn phận của người tiếp đón

– Thực tập

– Chuẩn bị và phục vụ tiệc trà, cà phê

– Chuẩn bị để phục vụ

– Cung cấp dịch vụ thực phẩm

– Cung cấp dịch vụ cơ bản của tiệc ăn tối

– Cung cấp dịch vụ thức uống nóng

– Cung cấp quản lý chất lượng trong dịch vụ

– Cung cấp dịch vụ tiệc trà đặc trưng

– Cung cấp dịch vụ Tableside

– Cung cấp dịch vụ rượu

– Kỹ năng phục vụ nhà hàng

– Kỹ năng phục vụ nhà hàng (Thực hành)

– Giám sát dịch vụ phòng

Meera Hussain Sahul Hameed

 • Chính qui
 • Bằng liên kết ngành Khoa học Ứng dụng (Quản lý du lịch và khách sạn)
 • Cao đẳng Cộng đồng Valencia, Mỹ

Môn học:

– Quản trị qui trình mua và nhận hàng

– Dịch vụ đồ ăn và thức uống kết hợp giải trí

– Phục vụ đồ ăn và thức uống

– Quản lý giá đồ ăn và thức uống

– Quản lý dịch vụ đồ ăn

– Tương tác với khách và phục vụ đồ ăn , thức uống

– Duy trì môi trường phục vụ đồ ăn và thức uống

– Quản lý cung cấp lương thực

– Quản lý chi phí và kiểm tra chất lượng

– Quản lý vận hành đồ ăn, thức uống

– Quản lý chi phí về vận hành đồ ăn, thức uống

– Gặp gỡ, khích lệ, triệu tập cuộc họp và trình diễn (MICE)

– Thể hiện bổn phận của người tiếp đón

– Lên kế hoạch và tổ chức dịch vụ cung cấp lương thực

– Lên kế hoạch sự kiện đặc biệt

– Thực tập

– Chuẩn bị và phục vụ tiệc trà, cà phê

– Chuẩn bị để phục vụ (Địa điểm Mise En)

– Chuẩn bị thức uống không chứa cồn

– Cung cấp dịch vụ cung cấp lương thực

– Cung cấp dịch vụ cơ bản của tiệc ăn tối

– Cung cấp quản lý chất lượng trong dịch vụ

– Cung cấp dịch vụ tiệc trà đặc trưng

– Kỹ năng phục vụ nhà hàng

– Giám sát dịch vụ phòng

Wong Wah Ling Alicia

 • Chính qui
 • Cao đẳng ngành Quản lý phát triển và huấn luyện
 • Viện Quản lý Singapore, Singapore
 • Cao đẳng Quốc gia ngành Vận hành cung cấp lương thực và Khách sạn
 • Viện Quản lý khách sạn và cung cấp thực phẩm
 • Cao đẳng ngành Bảo quản khách sạn và Cung cấp thực phẩm
 • Cao đẳng Công nghệ Loughborough, Anh
 • Cao đẳng ngành An toàn vệ sinh Thực phẩm
 • Viện Sức khỏe Cộng đồng và An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hoàng gia

Môn học:

– Tuân thủ qui trình, chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm

– Khoa học về thức ăn và an toàn vệ sinh thực phẩm

– Kiến thức thực phẩm đại cương

– Những nguyên lý trong kiến thức về thực phẩm

Chan Kok Poh David

 • Chính qui
 • Cử nhân Giáo dục và Huấn luyện (Phát triển nhân sự)
 • Đại học Melbourne, Úc

Môn học:
– Kiến thức về thức uống nâng cao

– Kỹ năng ẩm thực cao cấp

– Phân tích kinh doanh thức uống có cồn

– Ứng dụng kỹ năng phục vụ nhà hàng

– Pha chế thức uống quầy Bar

– Kiến thức đại cương về thức uống

– Vận hành cung cấp thực phẩm và thức uống (Lý thuyết)

– Thực phẩm và Thức uống (Kiến thức sản xuất)
– Quản lý phục vụ thực phẩm

– Kiến thức nền tảng về thức uống

– Những nguyên lý trong kiến thức về thức uống

– Chuẩn bị phục vụ thức uống có cồn

– Chuẩn bị và phục vụ tiệc trà, cà phê

– Chuẩn bị phục vụ thức uống (Địa điêm Mise En)

– Chuẩn bị thức uống không chứa cồn

– Cung cấp dịch vụ tiệc cà phê đặc trưng

– Kỹ năng phục vụ nhà hàng (Thực hành)

– Nghiên cứu và phân tích tinh thần

– Nghiên cứu và phân tích rượu 1

– Nghiên cứu và phân tích rượu 2

– Nghiên cứu và phân tích rượu 3

– Nghiên cứu và phân tích rượu 4

– Nghiên cứu và phục vụ về tinh thần

– Nghiên cứu và phục vụ rượu

– Nghiên cứu tinh thần

– Nghiên cứu rượu và tinh thần

– Giám sát phục vụ Bar

Jason Ow-Yong Hoa Loong

 • Chính qui
 • Thạc sĩ Khoa học ngành Quản lý nhà hàng và khách sạn quốc tế
 • The Academie Internationale de Management, Paris

Môn học:

– Phân tích kinh doanh thức uống có cồn

– Ứng dụng kỹ năng phục vụ nhà hàng

– Pha chế thức uống quầy Bar

– Kiến thức đại cương về thức uống

– Vận hành cung cấp thực phẩm và thức uống (Lý thuyết)

– Quản lý phục vụ thực phẩm
– Kiến thức nền tảng về thức uống

– Những nguyên lý trong kiến thức về thức uống

– Chuẩn bị phục vụ thức uống có cồn

– Chuẩn bị và phục vụ tiệc trà, cà phê

– Chuẩn bị phục vụ thức uống (Địa điêm Mise En)

– Chuẩn bị thức uống không chứa cồn

– Cung cấp dịch vụ tiệc cà phê đặc trưng

– Kỹ năng phục vụ nhà hàng

– Kỹ năng phục vụ nhà hàng (Thực hành)

– Nghiên cứu và phân tích tinh thần

– Nghiên cứu và phân tích rượu 1

– Nghiên cứu và phân tích rượu 2

– Nghiên cứu và phân tích rượu 3

– Nghiên cứu và phân tích rượu 4

– Nghiên cứu và phục vụ về tinh thần

– Nghiên cứu và phục vụ rượu

– Nghiên cứu tinh thần

– Nghiên cứu rượu và tinh thần

– Giám sát phục vụ Bar

Padilla Melissa Grace Romay

 • Chính qui
 • Cử nhân Quản lý nhà hàng và khách sạn
 • Đại học Polytechnic, Philippines

Môn học:

– Ứng dụng kỹ năng phục vụ nhà hàng

– Tương tác và phục vụ khách đồ ăn kết hợp với thức uống

– Phục vụ cơ bản tại khách sạn

– Vận hành cung cấp thực phẩm và thức uống (Lý thuyết)

– Quản lý phục vụ thức ăn

– Kiến thức nền tảng về thức uống

– Tương tác với khách và phục vụ đồ ăn , thức uống

– Duy trì môi trường phục vụ đồ ăn và thức uống

– Quản lý lương thực

– Quản lý vận hành đồ ăn, thức uống

– Gặp gỡ, khích lệ, triệu tập cuộc họp và trình diễn (MICE)

– Thể hiện bổn phận của người tiếp đón

– Chuẩn bị phục vụ (Địa điêm Mise En)

– Cung cấp dịch vụ cung cấp lương thực

– Cung cấp dịch vụ cơ bản của tiệc ăn tối

– Cung cấp dịch vụ thức uống nóng

– Cung cấp dịch vụ tiệc trà đặc trưng

– Kỹ năng phục vụ nhà hàng

– Giám sát dịch vụ phòng

Pang Ka Ying Kellin

 • Chính qui
 • Cử nhân Khoa học Marketing
 • Đại học Bradford, Anh

Môn học:

– Thẩm định hoặc đánh giá nhân viên

– Kiến thức về thức uống nâng cao

– Ứng dụng kỹ năng phục vụ nhà hàng

– Ứng dụng giao tiếp thân thiện

– Pha chế thức uống quầy Bar

– Kỹ năng giao tiếp

– Truyền thông trong thương mại

– Định hướng đạo đức và huấn luyện

– Tương tác và phục vụ khách đồ ăn kết hợp với thức uống

– Kiến thức đại cương về thức uống

– Đại cương về tinh thần phục vụ thân thiện

– Kiến thức nền tảng về thức uống

– Quản lý phục vụ thức ăn

– Quản lý chi phí đồ ăn và thức uống

– Cách thức ngăn ngừa thiệt hại

– Tương tác với khách

– Tương tác với khách và phục vụ đồ ăn , thức uống

– Quản lý ngăn ngừa thiệt hại

– Quản lý huấn luyện

– Giám sát thu nhập và chi phí

– Duy trì kiểm kê hàng hóa

– Đẩy mạnh du lịch

– Cung cấp an toàn và an ninh cho khách

– Cung cấp dịch vụ cung cấp thực phẩm

– Thể hiện bổn phận của người tiếp đón

– Chuẩn bị và phục vụ tiệc trà, cà phê

– Chuẩn bị để phục vụ (Địa điểm Mise En)

– Chuẩn bị thức uống không chứa cồn

– Lên kế hoạch và tổ chức dịch vụ cung cấp thức ăn

– Nguyên tắc của giám sát

– Nguyên tắc của quản lý

– Chất lượng phục vụ trong khách sạn

– Kỹ năng phục vụ trong nhà hàng

– Giám sát phục vụ tại Bar

– Giám sát dịch vụ phòng

– Giám sát nhân viên

– An toàn lao động